Sobre nosaltres

La prevenció

La prevenció en protecció civil consisteix en un conjunt de mesures i accions encaminades a evitar o disminuir els possibles riscos que poden esdevenir en un determinat moment sobre persones o béns.

La planificació

La planificació consisteix a identificar aquests riscos i elaborar Plans de Protecció Civil que permetin mobilitzar els recursos humans i materials necessaris per a la protecció de persones i béns en cas d’emergència així com la coordinació de les Administracions territorials implicades en aquesta.

Sobre Nosaltres

La protecció civil és un servei públic, la màxima autoritat de la qual en l’àmbit municipal és l’alcalde. El servei de Protecció Civil comprèn un conjunt d’accions dirigides a evitar, reduir o corregir els danys causats a persones i béns per tota classe de mitjans d’agressió i pels elements naturals o extraordinaris en temps de pau quan l’amplitud i la gravetat de llurs efectes els fa assolir el caràcter de calamitat pública (definició del Tribunal Constitucional en la sentència 123/1984).

Blog

El blog dels nostres serveis